ჩვენ შესახებ
ჩვენი მისია: 

ხელმისაწვდომი მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები პაციენტებისა და ჯანდაცვის სისტემის პროფესიონალებისთვის. 

ჩვენი ხედვა: 

მოწინავე და მუდმივად მზარდი კომპანია სამედიცინო ტექნოლოგიებისა და სერვისის სფეროში

რას ვაკეთებთ: 

ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებლებს საუკეთესო ხარისხის პროდუქტს და მომსახურებას საუკეთესო ფასად

ძირითადი პროდუქტი: 

სამედიცინო, ვეტერინარული და ლაბორატორიული დანიშნულების პროდუქციის იმპორტი, რეალიზაცია და ტექნიკური სერვისი

ჩვენი ღირებულებები:
• ხარისხი
• პროფესიონალიზმი
• კლიენტზე ორიენტაცია
• სტაბილურობა
• ხელმისაწვდომობა
• საიმედოობა
• მუდმივი გაუმჯობესება

კომპანიის ხარისხის პოლიტიკა.

შპს „AMTS“-ის პოლიტიკა გულისხმობს ხარისხის
მართვის სისტემის განუწყვეტლად გაუმჯობესებას, რაც წარმოადგენს:

• ორგანიზაციის საქმიანობის სწორად დაგეგმვის და წარმართვის,
• კლიენტის/მომხმარებლის მოთხოვნების სანათადოდ განსაზღვრის და დაკმაყოფილების,

• აუცილებელი რესურსების უზრუნველყოფის,
• მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურობის ამაღლების,
• დაინტერესებულ მხარეებზე ორიენტირებულობის საწინდარს.

ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ორგანიზაციის
ხელმძღვანელობა მჭიდროდ თანამშრომლობს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან –
მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან, თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან, მაკონტროლებელ
და საზედამხედველო ორგანოებთან.
შპს „AMTS“-ის ხარისხის მართვის პოლიტიკის განხორციელებისათვის
განსაზღვრული მიზნებია:
•  მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნების იდენტიფიცირება,
    დაცვა და შესრულება, ხარისხის სტანდარტების დანერგვა;
• დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების გათვალისწინება
   და მათზე რეაგირება, კლიენტის საჭიროებების და კმაყოფილების შეფასების მუდმივი ანალიზი
   და გაუმჯობესება;
• ინფრასტრუქტურის მუდმივი განახლება და გაუმჯობესება,
   ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;
•  პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და მოტივაციაზე
    ზრუნვა; ხარისხის მართვის სფეროში მათი ცნობიერების ამაღლება ტრენინგებსა და სხვა ღონისძიებებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფის
    გზით;
•  მონიტორინგის, შეუსაბამობების მართვის, რეპორტირების
    სისტემის, პროცესის აუდიტის ჩატარების ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
•  ხარისხის მართვის სისტემის მუდმივი გაუმჯობესება