Ჩატვირთვა...

GK747R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 140 მმ (5 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 20 მმ (3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,70 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი