Ჩატვირთვა...

Thal-Quick – აბსცესის დრენირების კათეტერი

ნაკრების შემადგენლობა:
ექოტიპური ნემს-ტროაკარი
მიმმართველი მავთული – Heavy Duty
დილატორები
TQAS-1200-J  – 12FR,   33CM
TQAS-1400-J – 14FR,  41CM
TQAS-1600-J – 16FR,  41CM
TQAS-1800-J – 18FR,  41CM
TQAS-2000-J – 20FR,  41CM
TQAS-2400-J – 24FR,  41CM
TQAS-2800-J – 28FR,  41CM