Ჩატვირთვა...

Cerebrovascular clips

ცერებროვასკულარული კლიფსები MRIთავსებადი(3-Tesla or less)

დროებითი და პერმანენტული